สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สาขานครราชสีมา รวมพลังเครือข่ายแรงงานในพื้นที่ แสดงเจตนารมณ์ยื่น 10 ข้อเรียกร้องเดิมในวันแรงงานแห่งชาติ 2562 ย้ำลดความเหลื่อมล้ำ  คุ้มครองสิทธิประโยชน์ สร้างความปลอดภัยมั่นคงให้กับแรงงาน และขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศ

 นครราชสีมา  เช้าวันนี้(1 พฤษภาคม 2562) อุปแก้ว  เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สาขานครราชสีมา  เปิดเผยว่า  วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 เครือข่ายผู้ใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้ออกมาแสดงพลังยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลกันตั้งแต่เช้า โดยออกเดินรณรงค์ไปตามถนนโดยรอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  อำเภอเมืองนคราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัด ตลอดจน คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ และผู้ใช้แรงงาน  พร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า  1,000 คน

โดยวันแรงงานแห่งชาติในปีนี้ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สาขานครราชสีมา ได้มีมติร่วมกับ คณะทำงานจัดงานวันกรรมกรสากลในส่วนกลาง ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ที่จะไม่ยื่นข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอต่อรัฐบาล แต่จะทวงถามติดตามข้อเรียกร้องวันกรรมกรสากลที่ยื่นไปเมื่อปี 2560 เนื่องจากรัฐบาลยังไม่มีการดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการของคนงานและขบวนการแรงงาน  ทั้งที่รัฐบาลได้ได้พยายามเน้นย้ำเสมอว่า จะแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำของประเทศให้หมดไป และจะทำให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนว่าได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาแรงงาน   จึงอยากทวงถามถึงรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อข้อเรียกร้องข้อเสนอของขบวนการแรงงาน 10 ข้ออย่างเป็นรูปธรรมด้วย ทั้งเรื่องรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ,เรื่องค่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรมเท่ากันครอบคลุมผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วน และต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และทักษะแรงงานด้วย  ซึ่งการปรับค่าจ้างขั้นต่ำขณะนี้โครงสร้างการปรับก็ยังไม่มีความชัดเจน  

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเสรีภาพ-สวัสดิการและการคุ้มครองแรงงาน ,การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ,ปฏิรูปประกันสังคม, การตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงจากการลงทุน ,การเพิ่มสิทธิประโยชน์ ,การพัฒนากลไกเข้าถึงสิทธิ และการจัดสรรเงินให้สถาบันความปลอดภัยฯ เป็นต้น จึงอยากให้รัฐบาลชุดใหม่หรือพรรคการเมืองได้ขับเคลื่อนทำข้อเรียกร้องให้เป็นจริงเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้แรงงานด้วย  นายรังสี  ฯ กล่าว.

////////////////////

ประสิทธิ์  ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา