โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระเมษายน ๒๕๖๒ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 170 นายซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ

วันนี้ 16 มี.ค. 62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ เมษายน ๒๕๖๒ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ ดังต่อไปนี้

๑. พลโท ชัยวัฒน์ โฆสิตาภาเป็นพลเอก
๒. พลโท ธานินทร์ ทุนทุสวัสดิ์เป็นพลเอก
๓. พลโท ชมพล อามระดิษเป็นพลเอก
๔. พลโท ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์เป็นพลเอก
๕. พลโท กฤษฏิวุฒิ อัตรผดุงเป็นพลเอก
๖. พลโท เกริกเกียรติ ติตติขจรเป็นพลเอก
๗. พลโท สุวิชา แก้วรุ่งเรืองเป็นพลเอก
๘. พลโท ฉลองธวัฒน์ พลติยะโคตรเป็นพลเอก
๙. พลโท บัณฑิต สุวัฑฒนเป็นพลเอก
๑๐. พลโท วัชระ นิตยสุทธิ์เป็นพลเอก
๑๑. พลโท ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์เป็นพลเอก
๑๒. พลโท ทวีศักดิ์ บุญรักชาติเป็นพลเอก
๑๓. พลโท ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบเป็นพลเอก
๑๔. พลโท อัศฎางค์ สัจจปาละเป็นพลเอก
๑๕. พลโท นพพร สุทเธนทร์เป็นพลเอก
๑๖. พลโท จิรายุ สุตะพาหะเป็นพลเอก
๑๗. พลโท ปรีชา บุญทับเป็นพลเอก
๑๘. พลโท ชิติสรรค์ สุขเกษตรเป็นพลเอก
๑๙. พลโท วันชัย ชัยประภาเป็นพลเอก
๒๐. พลโท สุชาติ ทับทิมแดงเป็นพลเอก
๒๑. พลโท กิตติทัศน์ เปี่ยมสุวรรณ์เป็นพลเอก
๒๒. พลโท เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์เป็นพลเอก
๒๓. พลโท รุจน์อ่อน น้อมพันธุ์เป็นพลเอก
๒๔. พลโท ธรากร ธรรมวินทรเป็นพลเอก
๒๕. พลโท เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณเป็นพลเอก
๒๖. พลโท ศักดา ศิริรัตน์เป็นพลเอก
๒๗. พลโท ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์เป็นพลเอก
๒๘. พลโท เดชอุดม นิชรัตน์เป็นพลเอก
๒๙. พลโท ทรงวุฒิ จิตตานนท์เป็นพลเอก
๓๐. พลโท วิจารณ์ จดแตงเป็นพลเอก
๓๑. พลโท วิโรจน์ ศิลาอาศน์เป็นพลเอก
๓๒. พลโท สมชาย เพ็งกรูดเป็นพลเอก
๓๓. พลเรือโท ดิเรกลาภดวงอุไรเป็นพลเรือเอก
๓๔. พลเรือโท เสรีภาพ สุขเจริญเป็นพลเรือเอก
๓๕. พลเรือโท โฆสิต เจียมศุภกิตต์เป็นพลเรือเอก
๓๖. พลเรือโท ชาลี มนต์ไตรเวศย์เป็นพลเรือเอก
๓๗. พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริเป็นพลเรือเอก
๓๘. พลเรือโท วินัย วิรัชกุลเป็นพลเรือเอก
๓๙. พลอากาศโท กีรติ วรทรัชต์เป็นพลอากาศเอก
๔๐. พลอากาศโท คุณทร มณีเขียวเป็นพลอากาศเอก
๔๑. พลอากาศโท จิระศักดิ์ เรืองจวงเป็นพลอากาศเอก
๔๒. พลอากาศโท ประสงค์ ดวงเดือนเป็นพลอากาศเอก
๔๓. พลอากาศโท สรกฤตมังสิงห์เป็นพลอากาศเอก
๔๔. พลตรี เชิดชัย อังศุสิงห์เป็นพลโท
๔๕. พลตรีเอก ชัยหาญ พูนวิทยาเป็นพลโท
๔๖. พลตรี สนิธชนก สังขจันทร์เป็นพลโท
๔๗. พลตรี เดชชาติ คชอัมพลเป็นพลโท
๔๘. พลตรี นพดล หมีทองเป็นพลโท
๔๙. พลตรี สัณณชัย ทองขวัญเป็นพลโท
๕๐. พลตรี วรภพถาวรแก้วเป็นพลโท
๕๑. พลตรี ประสิทธิ์ มหากิจเป็นพลโท
๕๒. พลตรี หม่อมราชวงศ์ วโรรส บริพัตรเป็นพลโท
๕๓. พลตรี สรศิริ ปริญญานันท์เป็นพลโท
๕๔. พลตรี ธีระ ญาณวโรเป็นพลโท
๕๕. พลตรี ธนภัทร ภูยานนท์เป็นพลโท
๕๖. พลตรี พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติเป็นพลโท
๕๗. พลตรี ณพล นิ่มนวลเป็นพลโท
๕๘. พลตรี เสรี เทพพิทักษ์เป็นพลโท
๕๙. พลตรี ไพโรจน์ วิไลลักษณ์เป็นพลโท
๖๐. พลตรี นภดล ขันตยาภรณ์เป็นพลโท
๖๑. พลตรี นพดล มังคละทนเป็นพลโท
๖๒. พลตรี เทอดศักดิ์ ตรีรัตนกูลเป็นพลโท
๖๓. พลตรี อภิวัฒน์ ทองอยู่เป็นพลโท
๖๔. พลตรี เลียบจันทร์ สุขโขเป็นพลโท
๖๕. พลตรี สุพจน์ เพชรรุ่งเป็นพลโท
๖๖. พลตรี ธัญญา เกียรติสารเป็นพลโท
๖๗. พลตรี ธเนศ วงศ์ชะอุ่มเป็นพลโท
๖๘. พลตรี ศรชัย กาญจนสูตรเป็นพลโท
๖๙. พลตรี นภนนท์ แก้วกำพลเป็นพลโท
๗๐. พลตรี สวัสดิ์ ชนะจิตราสกุลเป็นพลโท
๗๑. พลตรี ศุภชัย ศุภเมธีเป็นพลโท
๗๒. พลตรี พงศ์พันธ์ ตรีวิมลเป็นพลโท
๗๓. พลตรี จตุพร กลัมพสุตเป็นพลโท
๗๔. พลตรี สาธิต ศรีสุวรรณเป็นพลโท
๗๕. พลตรี เบ็ญจพล ยุกตะทัตเป็นพลโท
๗๖. พลตรี สุพเดช อุทาเป็นพลโท
๗๗. พลตรี สายัน ทัศศรีเป็นพลโท
๗๘. พลตรี วีรากร ประกอบเป็นพลโท
๗๙. พลตรี องอาจคุลีเป็นพลโท
๘๐. พลเรือตรี ศุภเศรษฐ์ ศิริสังข์ไชยเป็นพลเรือโท
๘๑. พลเรือตรี บำรุงรัก สรัคคานนท์เป็นพลเรือโท
๘๒. พลเรือตรี พิสัย สุขวันเป็นพลเรือโท
๘๓. พลเรือตรี ชาลี ส่องสว่างธรรมเป็นพลเรือโท
๘๔. พลเรือตรี ศิริชัย เนยทองเป็นพลเรือโท
๘๕. พลเรือตรี รณภพ กาญจนพันธุ์เป็นพลเรือโท
๘๖. พลเรือตรี รณรงค์ สิทธินันทน์เป็นพลเรือโท
๘๗. พลอากาศตรี อำนวย สมวงศ์เป็นพลอากาศโท
๘๘. พลอากาศตรี โกเมทตรีนกเป็นพลอากาศโท
๘๙. พลอากาศตรี ปราการฉัตรชัยการเป็นพลอากาศโท
๙๐. พลอากาศตรี สุพจน์ สุขสำราญเป็นพลอากาศโท
๙๑. พลอากาศตรี ไกรสิงห์ แก่นการเป็นพลอากาศโท
๙๒. พลอากาศตรี นเรสร์ ใจมั่งเป็นพลอากาศโท
๙๓. พลอากาศตรี สรสัณฑ์ โลกุตรภูมิเป็นพลอากาศโท
๙๔. พลอากาศตรี อภิชาต พลอยสังวาลย์เป็นพลอากาศโท
๙๕. พันเอก วิบูลย์ ศรีเจริญสุขยิ่งเป็นพลตรี
๙๖. พันเอก สุชาติ เตรียมชุมพรเป็นพลตรี
๙๗. พันเอก คมสัน ศรียานนท์เป็นพลตรี
๙๘. พันเอก สมพร เล็กพงษ์เป็นพลตรี
๙๙. พันเอก พิศุทธิ์ เกียรติสุวรรณ์เป็นพลตรี
๑๐๐. พันเอก วรวุฒิ ทองศรีงามเป็นพลตรี
๑๐๑. พันเอก อัครภณ ทองสุทธิ์เป็นพลตรี
๑๐๒. พันเอก วิชเลิศ เรืองตระกูลเป็นพลตรี
๑๐๓. พันเอก กฤษติจักร ชะนะเกตุเป็นพลตรี
๑๐๔. พันเอก เดชาบุณยรักษ์เป็นพลตรี
๑๐๕. พันเอก ศักดิ์วุฒิ วงศ์วานิชเป็นพลตรี
๑๐๖. พันเอก อมรเดชพิชิตรณภูมิเป็นพลตรี
๑๐๗. พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติเป็นพลตรี
๑๐๘. พันเอก สุชาติ ผดุงกิจเป็นพลตรี
๑๐๙. พันเอก สมยศฉันทวรลักษณ์เป็นพลตรี
๑๑๐. พันเอก ชัยพล นิยะสมเป็นพลตรี
๑๑๑. พันเอก สามทัพ สัณหจันทร์เป็นพลตรี
๑๑๒. พันเอก ชาญพงษ์ ทองสุกแก้วเป็นพลตรี
๑๑๓. พันเอก นราวิชญ์ ปรมาธิกุลเป็นพลตรี
๑๑๔. พันเอก ฐปนรรฆ์ พลเมืองดีเป็นพลตรี
๑๑๕. พันเอก ชีวธันย์ ปิยะศาสตร์ธนาเป็นพลตรี
๑๑๖. พันเอก ชาติชาย อินทรวิชัยเป็นพลตรี
๑๑๗. พันเอก ยุทธศักดิ์ บุตรพันธ์เป็นพลตรี
๑๑๘. พันเอก สุชิน เรืองสุวรรณเป็นพลตรี
๑๑๙. พันเอก วินัย เจริญศิลป์เป็นพลตรี
๑๒๐. พันเอก สืบสกุล บัวระวงศ์เป็นพลตรี
๑๒๑. พันเอก ธิรา แดหวาเป็นพลตรี
๑๒๒. พันเอก ณรงค์ กลั่นวารีเป็นพลตรี
๑๒๓. พันเอก อภิชาติ อาจสันเที๊ยะเป็นพลตรี
๑๒๔. พันเอก อัฎฐพล ลัดใหม่กุลวัฒน์เป็นพลตรี
๑๒๕. พันเอก วินิจ พัศดุเป็นพลตรี
๑๒๖. พันเอก วีรวัฒน ทองมั่นคงเป็นพลตรี
๑๒๗. พันเอก กฤตวริษฐ์ คชวารีเป็นพลตรี
๑๒๘. พันเอก วิชัย มารศรีเป็นพลตรี
๑๒๙. พันเอก ธิติพล สารลักษณ์เป็นพลตรี
๑๓๐. พันเอก ฐิติวัฒน์ ศรีสังข์บุญเป็นพลตรี
๑๓๑. พันเอก จุมพล สุดสวาสดิ์เป็นพลตรี
๑๓๒. พันเอก จุลเจน สืบนุสนธิ์เป็นพลตรี
๑๓๓. พันเอก ชูพงษ์ พรหมรุ่งเรืองเป็นพลตรี
๑๓๔. พันเอก ธิติวัฒน์ โพธิ์นฤมิตปรีชาเป็นพลตรี
๑๓๕. พันเอก นิธิ จึงเจริญเป็นพลตรี
๑๓๖. พันเอก บัณฑิต แสงอ่อนเป็นพลตรี
๑๓๗. พันเอก พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมพญาเป็นพลตรี
๑๓๘. พันเอก พิศณุ คงเมืองเป็นพลตรี
๑๓๙. พันเอก ยุทธพิชัย กวยะปาณิกเป็นพลตรี
๑๔๐. พันเอก วัชรพงศ์ สายทิพย์วดีเป็นพลตรี
๑๔๑. พันเอก ศุภการ บุบพันธ์เป็นพลตรี
๑๔๒. นาวาเอกชัยโรจน์ เพ็ชร์รัตน์เป็นพลเรือตรี
๑๔๓. นาวาเอกบัญชา ดาวสุขเป็นพลเรือตรี
๑๔๔. นาวาเอกวิวัฒน์ ทองอัมพรเป็นพลเรือตรี
๑๔๕. นาวาเอกโสภณเตี้ยมฉายพันธ์เป็นพลเรือตรี
๑๔๖. นาวาเอกดนัย สุวรรณหงษ์เป็นพลเรือตรี
๑๔๗. นาวาเอกสุรชัย เจริญรบเป็นพลเรือตรี
๑๔๘. นาวาเอกสาครปั่นเมืองปักเป็นพลเรือตรี
๑๔๙. นาวาเอกอรรถพลเพชรฉายเป็นพลเรือตรี
๑๕๐. นาวาเอกสาธิต นาคสังข์เป็นพลเรือตรี
๑๕๑. นาวาเอกธนนสักก์ เลขนาวินวิทย์เป็นพลเรือตรี
๑๕๒. นาวาเอกโสภณรัชตาภิรักษ์เป็นพลเรือตรี
๑๕๓. นาวาอากาศเอกชนินทร เฉลิมทรัพย์เป็นพลอากาศตรี
๑๕๔. นาวาอากาศเอกรักชาติ พันธุ์ชาติเป็นพลอากาศตรี
๑๕๕. นาวาอากาศเอกชูพงศ์ อารีประชาภิรมย์เป็นพลอากาศตรี
๑๕๖. นาวาอากาศเอกธรรมนาย สุขแสงเป็นพลอากาศตรี
๑๕๗. นาวาอากาศเอกแมน ปิยะอิศรากุลเป็นพลอากาศตรี
๑๕๘. นาวาอากาศเอกทวีพงษ์ ปาจรีย์เป็นพลอากาศตรี
๑๕๙. นาวาอากาศเอกธนวัธน์ เกสรราชเป็นพลอากาศตรี
๑๖๐. นาวาอากาศเอกธนิศร์ เจียตระกูลเป็นพลอากาศตรี
๑๖๑. นาวาอากาศเอก นคร ขาชื่นเป็นพลอากาศตรี
๑๖๒. นาวาอากาศเอกบรรจบตีระเตชาเป็นพลอากาศตรี
๑๖๓. นาวาอากาศเอกศรีเวีย งามศรีเป็นพลอากาศตรี
๑๖๔. นาวาอากาศเอกศักดิ์ศิริ เชื้อนาคะเป็นพลอากาศตรี
๑๖๕. นาวาอากาศเอกสุพจน์ ธรรมวัฒนะเป็นพลอากาศตรี
๑๖๖. พันเอก หญิง พันธ์ทิพย์ คติภักดีธรรมเป็นพลตรี หญิง
๑๖๗. พันเอก หญิง รุ่งอรุณ ฉายฝากเป็นพลตรี หญิง
๑๖๘. นาวาเอก หญิง กนกนันท์ เวโรจน์ฤดีเป็นพลเรือตรี หญิง
๑๖๙. นาวาเอก หญิง กาญจนาทรงวรวิทย์เป็นพลเรือตรี หญิง
๑๗๐. นาวาอากาศเอก หญิง ดรุณี ประสานพรรณ์เป็นพลอากาศตรี หญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี