โปรดเกล้าฯ “พล.ต.อ.วิระชัย” พ้นตำแหน่งรอง ผบ.ตร. มีผลตั้งแต่ 29 ก.ค. หลังถูกสำรองราชการ-โดนสอบผิดวินัยร้ายแรง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 ส.ค.63 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่ง ระบุว่า ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ข้าราชการตำรวจ ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำรองราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.2563 เนื่องจากถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน

และขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 104 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบข้อ 8 วรรคสอง ของกฎก.ตร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือส่วนราชการใด หรือสำรองราชการในส่วนราชการใด พ.ศ.2548

ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.2563

สำหรับ พล.ต.อ.วิระชัย ถูกสำรองราชการเมื่อวัน 29 ก.ค.2563 พร้อมถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง เนื่องจากมีพฤติการณ์และการกระทำเข้าลักษณะมีเจตนาเปิดเผยความลับของทางราชการและฝ่าฝืนระเบียบคำสั่งว่าด้วยการให้ข่าวสัมภาษณ์ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ ตร.อย่างร้ายแรง

หลังจากนั้นวันที่ 13 ส.ค.2563 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มีคำสั่งให้ พล.ต.อ.วิระชัย ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการสำนักงาน ผบ.ตร.ตามมาตรา 10(1) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 เพื่อปฏิบัติหน้าที่อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศปก.ตร. ก่อนมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งรองผบ.ตร.

นอกจากนี้มีรายงานข่าวจากสำนักตำรวจแห่งชาติว่า พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เตรียมนัดประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 8/2563 ในวันที่ 10 ก.ย. 2563 โดยมีวาระการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรอง ผบ.ตร. และระดับผู้บังคับการ (ผบก.) วาระประจำปี 2563 (ล็อต 2)

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า การประชุมแต่งตั้งรอง ผบ.ตร. และ ผบก. ดังกล่าว เนื่องจากเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2563 มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีพระบรมราชการโองการโปรดเกล้าฯให้ พล.ต.อ.วิระชัย พ้นจากตำแหน่งรอง ผบ.ตร. แล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 2563