เว็บไซต์ “เราไม่ทิ้งกัน” ซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าลงทะเบียนรับเงิน 5 พันบาทวันแรกล่ม

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้างรายวัน และผู้ทำอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดสถานที่ที่แอดอัดเพราะเสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยเปิดให้ประชาชนเข้าลงทะเบียนวันแรกในเวลา 18.00 น. เพื่อจะได้รับสิทธิ์ รับเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนผู้ใช้แรงงานจำนวนมาก ได้เข้าลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 18.00 น.ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว กลับไม่ประสบผลสำเร็จ โดยระบบได้ขึ้นข้อความ “ดำเนินการไม่สำเร็จ “ ตลอดเวลา

ทั้งนี้ ข้อความหน้าของเว็ปไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เมื่อกดเข้าไปจะปรากฎข้อความ เพื่อให้อ่านเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์เงินห้าพันบาท จากนั้นให้ให้กดช่อง ยอมรับ หรือปฏิเสธ แต่เมื่อ กดช่อง ยอมรับ ระบบขึ้นข้อความ ดำเนินการไม่สำเร็จ

โดยมีข้อความปรากฎหน้าจอดังนี้

ข้อความตกลงยินยอมให้กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลังจัดเก็บ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ

หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

 1. สาระสำคัญของมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) (มาตรการฯ)
  1. ช่วงระยะเวลาดำเนินมาตรการฯ คือ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
  2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการชดเชยรายได้ตามมาตรการฯ

   (1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย

   (2) เป็นผู้มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน

   (3) เป็นแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม

   (4) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

   (5) เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

   (6) มีบัญชีเงินฝากในสถาบันการเงินใดก็ได้ หรือมีบัญชี PROMPTPAY ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

   (7) ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้น