‘ในหลวง’ โปรดอาราธนาให้ สมเด็จพระสังฆราช ทรงประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

   เนื่องในวันพืชมงคล ปี 2563 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูก ทั้งหมด 5 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 พันธุ์ข้าว กข 43 พันธุ์ข้าว กข ๖ 6และพันธุ์ข้าว กข 79   จำนวน 1,458 กิโลกรัม เข้าพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  เพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชต่าง ๆ ให้ปลอดจากโรค และเจริญงอกงาม สมบูรณ์  เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับเพาะปลูกในปี 2564 และพระราชทานให้แก่พสกนิกรและชาวนาทั่วประเทศไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป. 

"ในหลวง" โปรดอาราธนา ให้ "สมเด็จพระสังฆราช"ปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน
"ในหลวง" โปรดอาราธนา ให้ "สมเด็จพระสังฆราช"ปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน
"ในหลวง" โปรดอาราธนา ให้ "สมเด็จพระสังฆราช"ปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน