TRANS – SYNTHESIS ทวิลักษณ์เเละการข้ามผ่าน The art exhibiton of thai and italian artists, venice. Presented by Songkhla Pavilion, Thailand

“สุวัจน์” ประกาศปฏิญญา
โคราช มหานครแห่งอารยสถาปัตย์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาร่วมกับเทศบาลนครราชสีมาและมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จัดงานผนึกกำลังประกาศความพร้อมก้าวสู่การเป็น”โคราชแห่งอารยสถาปัตย์ “ KICK OFF KORAT FRIENDLY DESIGN ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาโดยมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภา

มหาวิทยาลัย และอดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและลงนามในปฏิญญา “โคราช มหานครแห่งอารยสถาปัตย์” ร่วมกับ นายจรัสชัย โชคเรือสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 20 แห่งและภารประชาชนกว่า 2,000 คน
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัย และอดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กล่าวเปิดงานว่า ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเทคโนโลยีส่งผลให้อัตราการตายของประชากรลดลงและประชากรมีอายุยืนยาวขึ้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นผลการสำรวจในปีพ.ศ.2564 ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์โดยมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 20 ของประชากรประเทศ ซึ่งผู้สูงอายุที่มีมากขึ้นมีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและความพิการเพิ่มมากขึ้น และจากรายงานข้อมูลสถานการณ์คนพิการปี 2559

ประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่มีความพิการร้อยละ 49.5 ของคนพิการทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว รวมทั้งผู้พิการโดยกำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุ จากความเจ็บป่วย จากการสู้รบ และจากความชรา
ดังนั้น เพื่อให้ทุกคนในสังคมทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพร่างกายมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้โดยไม่เป็นภาระต่อสังคมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติและเพื่อคุ้มครองสิทธิของทุกคนตามเจตนารมณ์ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษย์ชนแห่งสหประชาชาติ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย จึงสมควรตระหนักถึงความสำคัญและความร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลขึ้น ทั้งในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้ การปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในที่พักอาศัยในสถานศึกษาในสถานประกอบอาชีพและในสถานที่ต่างๆ เพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม ด้วยเหตุนี้ จึงได้ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนชาวโคราชเพื่อขับเคลื่อนให้โคราชก้าวไปสู่การเป็นมหานครแห่งอารยสถาปัตย์
ที่สำคัญ ในระหว่างวันที่ท20-28 กุมภาพันธ์ 2563 จะมีการจัดแข่งขันกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก” IWAS WORLD GAMES 2020” ในจังหวัดนครราชสีมามีนักกีฬาเข้าร่วม 2,500 คนจาก 40 ประเทศทั่วโลก และยังเป็นการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนควอลิฟาย สำหรับการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกส์เกมส์ 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนในการพัฒนาเมืองตามแนวทางอารยสถาปัตย์ จะทำให้เกิดความพร้อมต่อการรองรับภารกิจดังกล่าว ชาวโคราชในฐานะเป็นเจ้าภาพและเพื่อร่วมส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวลในจังหวัดนครราชสีมา การลงนามปฏิญญาดังกล่าว จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี จุดประกายความร่วมมือของประชาคมโคราชให้ก้าวสู่ความเป็นมหานครแห่งอารยสถาปัตย์ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป