ชาติพัฒนา : ย้ำโครงการคลองไทยกับการพัฒนาภาคใต้ เป็นโครงการที่ดี
แต่ต้องศึกษาให้รอบคอบทุกมิติ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาภาคใต้ จัดเสวนา เรื่อง “คลองไทยกับการพัฒนาภาคใต้ ที่ประชาชนรอคอย” โดยมีพรรคการเมือง มาร่วมงานเสวนา 12 พรรค อาทิ พรรคคลองไทย พรรคพลเมืองไทย พรรคประชาชาติ พรรคชาติพัฒนา ฯลฯ โดยในส่วนพรรคชาติพัฒนา พลเอก ฐิติวัจน์ กำลังเอก รองหัวหน้าพรรค ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสวนา โดย กล่าวว่า

โดยพรรคชาติพัฒนาก็เห็นว่า การขุดคลองเหมือนเป็นการเพิ่มช่องทางการคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจ ซึ่งในสมัย พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นหัวหน้าพรรค ก็ได้ สร้างถนน จาก 4เลน เป็น 8 เลน ต่อมา สมัยท่านสุวัจน์ หัวหน้าพรรค คนที่3 ก็มีวิสัยทัศน์เช่นเดียวกัน คือการเชื่อมโยงการคมนาคมและอุตสาหกรรม ซึ่งก็เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประชาชนก็มีอาชีพ และมี รายได้เพิ่มมากขึ้น จากการประกอบการทำธุรกิจในพื้นที่ เช่นเดียวกัน โครงการ การขุดคลองไทย ซึ่งก็จะนำมาซึ่งประโยชน์ ต่อการเชื่อมโยงการเดินเรือ และ การขนส่งทางทะเล ที่สะดวกขึ้น ซึ่ง การเชื่อมโยงการคมนาคมเป็นเรื่องที่สำคัญ เป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ

โดยส่วนตัวก็เห็นถึงผลดีว่า ถ้ามีคลองไทย การเชื่อมโยงน่าจะเป็นไปด้วยดี มีการเดินทางที่ปลอดภัย กว่าทางช่องแคบมะละกา และ ในอนาคตถ้ามีคลองไทยเกิดขึ้นจริง ก็จะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติ ประชาชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และ การพัฒนาในทุกๆด้าน เพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน

แต่สุดท้ายแล้ว เรื่องการขุดคลองไทย เราต้องมีการศึกษาให้รอบคอบ ถึงผลดีผลเสีย ให้ครบทุกมิติในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศ และต่างประเทศทำการสำรวจอย่างรอบคอบ หลังจากนั้นก็ต้องได้รับการยอมรับจากประชาชน โดยมีการทำประชามติ เพื่อเป็นที่ยอมรับของคนไทยทั้งประเทศ พลเอก ฐิติวัจน์ กล่าว