มติครม. โยก เทวัญ คุม อสมท. แทน สมคิด

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 62 – ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม. ว่า ครม.เห็นชอบตามที่ กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งนางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ขณะเดี่ยวกันมีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 สิงหาคมพ.ศ. 2562 เรื่องคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 196 / 2562 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่าให้ยกเลิก คำสั่งนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 165 / 2562 ที่มอบหมายให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแล บริษัทอสมท. จำกัด (มหาชน) และมอบหมายให้ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลรัฐวิสากิจดังกล่าวแทน ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป