“รังสฤษฏ์ ดาวจันทึก”ผู้สมัคร
ชพน.ลุย เขต 5 ชู “สกลนครครัวอินโดจีน”

สกลนคร รังสฤษฏ์ ดาวจันทึก ผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร เขต 5 เบอร์ 3 พรรคชาติพัฒนา ลุยสนามเลือกตั้ง เขต 5 สกลนคร ชู “สกลนครครัวอินโดจีน”

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายสาคร พรหมภักดี รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ร่วมกับ นายรังสฤษฏ์ ดาวจันทึก ผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร เขต 5 เบอร์ 3 พรรคชาติพัฒนาปราศัยใหญ่ที่วัดโนนวิเวกศรีเมือง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร มีประชาชนชาวสกลนครเข้ารับฟังกว่า 10,000 คน

นายรังสฤษฏ์ ดาวจันทึก ผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร เขต 5 เบอร์ 3 พรรคชาติพัฒนา กล่าวว่า ผมเป็นอดีตเกษตรอำเภอวานรนิวาส 18 ปี เป็นเกษตรกรจังหวัดสกลนคร 38 ปี รับรู้เข้าใจปัญหาของเกษตรเป็นอย่างดี ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ำท่วม พืชผลการเกษตรประสบปัญหาการเพาะปลูก รวมถึงราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ ปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด้วย เพราะพรรคชาติพัฒนาได้ตั้งเป็นนโยบายหลัก โดยจะตั้งกองทุนเพื่อการเกษตรกร 20,000 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ รวมทั้งจะให้รัฐบาลอุดหนุนเงินให้ชาวนามีเงินลงทุนทำนาครอบครัวละไม่เกิน 20 ไร่ๆละ 2,000 บาท
“ถึงเวลาแล้วที่ปัญหาเกษตกรไทยจะต้องเป็นวาระแห่งชาติอย่างจริงจัง ไม่ใช่นโยบายกระดาษ ขายฝันแต่ต้องลงมือทำอย่างจริง ซึ่งวันนี้พรรคชาติพัฒนาขับเคลื่อนเป็นวาระแห่งชาติ”
รังสฤษฏ์ ย้ำว่า หากเกษตรชาวสกลนครผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ เราก็สามารถเปิดตลาดส่งออกอินโดได้ทั้งสินค้าเกษตรและแปรรูปการเกษตร สกลนครจะเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรสู่อินโดจีน ตามนโยบายพรรคชาติ แปรสนามรบเป็นสนามการค้า เปิดประตูอีสานสู่อินโดจีน

ด้าน นายสาคร พรหมภักดี รองหัวหน้าพรคชาติพัฒนา กล่าวทักทายพี่นัองชาววานรนิวาส ว่าผมขอสนับสนุนขุนพลเกษตรคนนี้ รังสฤษฏ์ ดาวจันทึก ผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร เขต 5 เบอร์ 3 พรรคชาติพัฒนา เข้าสภาเพื่อไปขับเคลื่อนปัญหาเกษตรอย่างจริงจัง และเป็น 1 ใน 12 ข้อของนโยบายพรรคชาติพัฒนา ประกอบด้วย
1.สกลนครต้องมีรถไฟรางคู่ มุ่งสู่สกลนครจากกรุงเทพฯ-โคราช-อุบลราชธานี-มุกดาหาร-สกลนคร-นครพนม เพื่อดึงนักท่องเที่ยวสู่สกลนคร 2.สร้างนิคมอุตสาหกรรมที่จ.สกลนคร 3.ตั้งกองทุนเพื่อการเกษตร 20,000 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร 4.ผลักดันโดนยื่นญัติด่วน ผ่านสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้รัฐอุดหนุน ชาวนามีเงินลงทุนทำนาครอบครัวละไม่เกิน 20 ไร่ๆละ2,000 บาท 5.ให้เงินทุนการศึกษาแก่เด็กแรกเกิดถึงมัธยมปลาย ม.6 เดือนละ 1,000 บาท
6.ผู้สูงอายุขึ้นเบี้ยยังชีพเดือนละ 2,000 บาทตลอดชีพ 7.เพิ่มค่าตอบแทน อสมท.เป็นเดือนละ 2,000 บาท 8.อุดหนุนเงินพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลละ 2 ล้านบาท 9.ผลักดัน 1 อำเภอ 1 ศูนย์ฝึกกีฬา 10.ผลักดันโดยยื่นกระทู้ในสภาผู้แทนราษฎจัดสรรงบประมาณพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก่อสร้างถนนระหว่างหมู่บ้าน-หมู่บ้านในชนบทให้เป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีตทั่วประเทศภายใน 4 ปี 11.ยื่นญัติด่วนในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการศึกษาการออกเอกสารสิทธิ เช่น โฉนดที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน โดยเร่งด่วนในพื้นที่บริเวณรอบหนองหารสกลนครและในพื้นที่อ.ภูพาน อ.กุดบาก อ.โคกศรีสุพรรณ อ.เต่างอย และพื้นที่อื่นๆ 12.ผลักดันให้รัฐบาลสร้างถนนรอบหนองหารเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร
“วันที่ 24 มีนาคมนี้ ผมขอโอกาสพี่นัองประชาชนชาวสกลนครเลือกพรรคชาติพัฒนายกทีม สกลนครถึงเวลาเปลี่ยนแปลงสู่ยุคทองสกลนครเราจะพัฒนาสกลนครโดยนำโคราชโมเดลมาสู่สกลนคร”สาคร กล่าว