สภาฯ รับหลักการร่างพ.ร.บ.โอนงบฯ แล้ว

              เมื่อเวลา 19.00 น. สภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติรับหลักการ แห่งร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนงบประมาณ พ.ศ……​ หลังจากที่ใช้เวลาพิจารณา ตั้งแต่เวลา 09.45 น. หรือกว่า 9 ชั่วโมง 15 นาที โดยให้ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลอภิปรายแสดงความเห็นและให้ รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดและข้อซักถามของสมาชิกอย่างครบถ้วน

    โดยผลการลงมติ เสียงข้างมากลงมติรับหลักการ  ด้วยเสียง   264 คะแนน ไม่เห็นด้วย 4 เสียง งดออกเสียง 185 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง จากนั้นได้ตั้ง กมธ.วิสามัญ จำนวน 49 คน กำหนดการแปรญัตติภายใน 3 วัน ทั้งนี้ถือเป็นการทำงานของกมธ. และแปรญัตติที่เร่งด่วนเป็นครั้งแรกของสภาฯ จากปกติที่จะใช้เวลาเร็วที่สุด 7 วัน ขณะที่กรอบการทำงานของกมธ.​นั้น กำหนดให้ 7 วัน เร่ิมตั้งแต่วันที่ 5 – 11 มิถุนายน ซึ่งรวมถึงวันเสาร์ และวันอาทิตย์ด้วย อย่างไรก็ดีตามข้อตกลงของคณะกรรมการประสานงานร่วมพรรครัฐบาลและฝ่ายค้านให้นำร่างพ.ร.บ.โอนงบฯ เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ วาระสองและวาระสาม วันที่ 11 มิถุนายน

สภาฯ รับหลักการ ร่างพ.ร.บ.โอนงบฯ - ตั้งแปรญัตติ 3 วัน