พญ.สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจ.นนทบุรี ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับคนงาน ในพื้นที่ควบคุมตามประกาศ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.

แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นางสาววรรณี วุฒิฤทธากุล นายกกิ่งกาชาดอำเภอไทรน้อย/นายอำเภอไทรน้อย พร้อมทีมกิ่งกาชาดอำเภอ ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ กำนัน ตำบลหนองเพรางาย ผู้ใหญ่บ้าน กำนันตำบลึลองขวาง และ ผู้ใหญ่บ้าน นายกอบต.หนองเพรางาย นายกอบต.คลองขวาง ผอ.รพ.สต.ในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับคนงานที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. ส.บุญมีฤทธิ์ ม.3 ต.หนองเพรางาย จำนวน 156 คน 2. บริษัท สยามควอลิตี้ พรี-คาสท์ จำกัด ม.9 ต.หนองเพรางาย จำนวน 100 คน 3. บริษัท สยามเพาเวอร์ จำกัด ม.2 ต.คลองขวาง จำนวน 30 คน