เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 17 กันยายน ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา (นม.) นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภา อบจ.นม.ได้เปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 มีระเบียบวาระรวมทั้งสิ้น 9 วาระ โดยมีร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นม. พร้อมรองนายก อบจ.นม.และสมาชิกสภา อบจ.นม. 31 คน จากจำนวนคงเหลือ 32 คน มีเพียงนางสาวจุฑาสันต์ ตั้งตรีวีรกุล ส.อบจ.นม.เขต อ.บัวลาย ในฐานะเลขานุการสภา อบจ.นม. ได้ลาป่วย จึงได้มอบหมายให้นางบุญสิตา ขันธะวินะหุ ปลัด อบจ.นม. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา อบจ.นม. แทนเป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ได้มีนายวีรพงษ์ พงษ์บุญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ในการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา ปรากฏสมาชิกสภา 11 คน เข้าร่วมประชุม ตามมาตราที่ 27 การประชุมสภา อบจ.นม. ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 32 คน ซึ่งต้องมากกว่า 16 คน โดย ส.อบจ. 21 คน ที่ได้บอยคอตหรือไม่เข้าร่วมประชุมทั้งๆที่มีระเบียบวาระสำคัญ กรณีการขอมติสภาเห็นชอบการผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 และถือเป็นครั้งแรกของสภา อบจ.นม. ที่ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ ที่ผ่านมาแม้นมีปัญหาขัดแย้งก็เป็นการต่อสู้ในร่างข้อบัญญัติและเป็นไปตามกฎ ระเบียบกติกา การประชุมครั้งนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาคประชาชนได้ติดตามความเคลื่อนไหวและให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษ

ในระเบียบวาระที่ 6 นายประดิษฐ์ กิ่งโก้ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบจ.นม.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ รวมประมาณกลางรายจ่ายทั้งสิ้น 3,357,189,800 บาท แยกเป็นงบกลาง 148,625,608 บาท งบบุคลากร 1,351,971,400 บาท งบดำเนินงาน 1,390,234,592 บาท งบลงทุน 463,893,200 บาท และงบรายจ่ายอื่นๆ 2,400,000 บาท ส่วนสถานการณ์คลัง มีเงินฝาก 4,196,122,393 บาท เงินสะสม 1,940,990,165 บาท ทุนสำรองเงินสะสม 589,627,974 บาท การอภิปรายเป็นไปอย่างราบรื่น ส.อบจ.31 คน เห็นชอบผ่านร่างข้อบัญญัติ ฯ ดังกล่าว

รต.หญิงระนองรักษ์ นายก อบจ.นม. เปิดเผยว่า งบประมาณรายจ่ายปี 2564 กว่า 3,357 ล้านบาท ของ อบจ.นม. ถือเป็น อปท.ที่มีงบบริหารจัดการมากที่สุดในภูมิภาค ซึ่งต้องแยกเป็น 2 ก้อน คือเงินรายได้ประมาณ 1,300 ล้านบาทและเงินอุดหนุน 2,057 ล้านบาทและสถานการณ์ที่ไม่ปกติซึ่งเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การจัดเก็บภาษีโรงแรมที่พัก ปิโตรเลียม ฯลฯ ต่ำกว่าเดิมประมาณ 300 ล้านบาท แต่ฝ่ายบริหารก็กระจายงบดำเนินงานให้ครอบคลุมทั้ง 32 อำเภอ และทุกบาทสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้