สุวัจน์ เปิดเวทีวิชาการวิศวกรรม ผนึกเครือข่ายก้าวสู่อนาคตอย่างชาญฉลาด

วันนี้ (21 สิงหาคม 2563) ที่ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ESTACON 2020 (อ่านว่า เอสต้าคอน 2020) ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่โลกอนาคตอย่างชาญฉลาด ไปพร้อมกับความท้าทายเชิงสิ่งแวดล้อม” Environmental Challenges and Smart Futures (อ่านว่า เอ็นไวรอนเมนท่อล ชัลเลนเจส แอนด์ สมาร์ท ฟิวเจอร์) พร้อมกับให้ข้อคิด “ก้าวสู่โลกอนาคตอย่างชาญฉลาดไปพร้อมกับความท้าทายเชิงสิ่งแวดล้อม” ก่อนจะของที่ระลึกให้กับสถาบันเครือข่าย 5 แห่ง และมอบธงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ 12 ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงาน

ซึ่งการจัดประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมถือเป็นการรวมกลุ่มของมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น , มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล , มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ทั้งในเครือข่ายและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ อันก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็งยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของสังคม โดยผลงานที่นำเสนอจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหาและพิจารณาบทความงานวิจัยภาค บรรยาย Oral presentation (อ่านว่า โอรอล พรีเซ็นเทชั่น) จำนวน 157 บทความ และการนำเสนอบทความรูปแบบโปสเตอร์ Poster presentation (อ่านว่า โพสเตอร์ พรีเซ็นเทชั่น) จำนวน 81 บทความ ก่อนจัดตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งบทความภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์