#ล้างฆ่าเชื้อพื้นที่เสี่ยง
#เทศบาลตำบลกุดจิก อ.สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ได้ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โคโรนา 19 หรือโควิด-19

 

โดย ดร. ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและทีมงาน ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(โควิด๑๙) COVID19 โดยจัดทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และจัดทำหน้ากากผ้า พร้อมกันนี้ได้ระดมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ในตลาดสด หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นการควบคุมไวรัส โคโรนา19 ระบาด