สถานีรถไฟโคกกรวด เป็นหนึ่งใน 3 สถานี อนุรักษ์ ที่ กรมราง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ พิจารณาอนุมัติให้ ชุมชนได้ นำไปต่อยอดและร่วมอนุรักษ์ พร้อมกับสถานีรถไฟสูงเนิน สถานีรถไฟกุดจิก โดยทั้ง 3 สถานีเป็นอาคารไม้สักทอง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ยุคเริ่มต้นในการคมนาคม สำหรับเดินทางมายังภาคอีสาน กว่า 124 ปี ที่ผ่านมา

           ซึ่งปัจจุบัน เส้นทางดังกล่าวกำลังจะถูกปรับเปลี่ยนระบบการเดินรถไฟให้ทันสมัย คือเป็นการใช้รถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูง ทำให้ ต้องขยายราง และปรับ ระบบให้ทันสมัย สอดคลองกับ เทคโนโลยี่ ใหม่ สจ.สรรชัย กาญจนวัฒนา เขต 8 ชาติพัฒนา กับความผูกพัน ในบ้านเกิด ที่โคกกรวด ได้ นำไปพบ กับ ผู้ช่วยนายสถานีรถไฟ ต่อยอด ในการจะสร้าง มุมมอง
มุมอนุรักษ์ ให้ สถานีโคกกรวดได้เป็นจุดเช็คอิน และยังคงสืบทอดเรื่องราว ในการปรับบทบาทรับใช้สังคมในด้านการท่องเที่ยวต่อไป