คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมองค์กรภาคีฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 จัดแสดงนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา 4.0 เรื่อง กฎแห่งกรรม โทษภัยยาเสพติด – รักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมมอบของขวัญ – ออกร้านแจกอาหารมากมาย

**********

วันนี้ (วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562) เวลา 08.15 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” และกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี, สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, สภาวัฒนธรรมอำเภอคลองหลวง, องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม, วัดพระธรรมกาย, ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี, สมาคมนักข่าวปทุมธานี, ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี, มูลนิธิธรรมกาย, สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง, กลุ่มต้นกล้าคุณธรรมอำเภอคลองหลวง, กองชุมชนสัมพันธ์, ชมรมเรารักคลองสาม, ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ในอุปถัมภ์พระครูวิจิตรอาภากร, ชมรมบ้านแก้วสายใยรัก, ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, ศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี และสถานี GBN (Global Buddhist Network) โดยการประสานงานของเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ซึ่งในพิธีเปิดฯ ฝ่ายสงฆ์ยังได้รับความเมตตาจากพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง, พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะตำบลคลองสี่ และพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เข้าร่วมงานฯ ฝ่ายฆราวาสได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินงานฯ ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน/องค์กร นักเรียน เด็กและผู้ปกครอง เข้าร่วมงานฯ เป็นจำนวนมาก ซึ่งในพิธีเปิดฯ ได้มีการบูชาพระรัตนตรัย, อาราธนาศีล 5, มอบใบประกาศนียบัตรกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี จังหวัดปทุมธานี, รับโอวาทจากประธานฝ่ายสงฆ์ และร่วม/ชมกิจกรรมฯ ต่างๆ
นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวว่า การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้ นับเป็นการจัดงานฯ ต่อเนื่องปีที่ 3 หลังจากที่ได้มีกระแสตอบรับจากชุมชนในพื้นที่วงรอบวัดพระธรรมกายสนใจพาบุตรหลานมาร่วมงานฯ นับหมื่นคนทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

โดยรูปแบบการจัดงานฯ นั้น มุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานฯ ได้รับทั้งความรู้ ความสุข ความสนุกสนาน กับกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงพุทธหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ กิจกรรม “วัฒนธรรมชาวพุทธ” กราบสักการะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ เรียนรู้การกราบพระรัตนตรัย และอธิษฐานจิตประจำวันที่ถูกต้อง เพื่อร่วมรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงาม, นิทรรศการทางพระพุทธศาสนา 4.0 “พลเมืองสร้างสรรค์ รู้เท่าทันกฎแห่งกรรม โทษภัยของยาเสพติด” เล่าเรื่องผ่านการแสดงพิเศษ สร้างความเกรงกลัวต่อบาปด้วยการชมประติมากรรมมหานรก ประกอบแสงสีเสียง เสมือนจริง, นิทรรศการ “เส้นทางพระผู้ปราบมารและโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ 7” สร้างความเป็นสิริมงคลด้วยการสักการะรูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร, นิทรรศการ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง รักษ์สิ่งแวดล้อม” เป็นการนำเสนอองค์ความรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียสมัยใหม่ ประกอบกิจกรรมที่สนุกสนาน เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจและนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อม, เวทีการแสดงความสามารถพิเศษ ของเยาวชนคนเก่งและดี, ร้านตัดผมบริการฟรี! โดยทีมงาน Max U-turn รวมกว่า 30 ชีวิต, จุดถ่ายภาพ สวนดอกไม้ร้านหอมลือชัย และคณะรถฮาเล่กว่า 10 คัน จากเครือข่ายสมาคมนักข่าวปทุมธานี, เวทีมอบของขวัญ สุดพิเศษรวมกว่า 10,000 ชิ้น และการออกร้านแจกขนม อาหาร เครื่องดื่ม หลากหลายเมนูสุดอร่อยรวมกว่า 100 ร้าน โดยมีคณะผู้ใหญ่ใจดีเป็นเจ้าภาพ คือ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ซึ่งภายในงานวันเด็กฯ ประจำปี พ.ศ. 2562 นี้ ได้รับความสนใจจากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ในพื้นที่วงรอบวัดพระธรรมกาย เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนกว่า 10,000 คน ซึ่งถือเป็นกระแสตอบรับที่ดียิ่งอย่างต่อเนื่อง นายองอาจฯ กล่าว

#งานวันเด็กแห่งชาติ 2562 #วันเด็ก #วัดพระธรรมกาย