นายสุวัจน์ฯ มอบทุนมูลนิธิทวีคุณพัฒนา ร่วม 4 แสน ให้เยาวชนโคราชที่ต้องการเรียนแต่ยากจน

นครราชสีมา-บ่ายวันนี้ (22 พฤศจิกายน 2562) ที่ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 21 มูลนิธิทวีคุณพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์) โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานมูลนิธิทวีคุณพัฒนา เดินทางมามอบทุนการศึกษาของมูลนิธิทวีคุณพัฒนา ให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่มีความประสงค์จะศึกษาเล่าเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ซึ่งมูลนิธิทวีคุณพัฒนา เกิดจากความคิดริเริ่มของ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี และนาย สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ในสมัยนั้น) ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนมีความประสงค์จะศึกษาเล่าเรียน แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้ขออนุญาตจัดสร้างเหรียญ หลวงพ่อคูณ ปริสุมโธ รุ่นทวีคุณ ให้พุทธศาสนิกชนได้เช่าบูชาเพื่อเป็นการระดมทุนครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2538 รวมเป็นเงินทุน 16,233,717.32 บาท จากนั้นได้จัดสรรเงินทุนออกเป็น 2 ส่วน มอบให้กับมูลนิธิทวีคูณพัฒนา จำนวน 8,116,858.66 บาท และมอบให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 8,116,858.66 บาท นอกจากนี้ ยังมีวัตถุมงคล คงเหลือเป็นมูลค่า 12,586,534 บาท จึงจัดสรรให้กับทางมูลนิธิทวีคูณพัฒนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมูลค่าองค์กรละ 6,293,262 บาท

โดยมูลนิธิทวีคูณพัฒนา ได้จัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน-นักศึกษาตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ อย่างเคร่งครัด โดยจัดพิธีมอบทุนการศึกษาครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2539 และปีนี้เป็นพิธีมอบทุนการศึกษาฯ ครั้งที่ 21 จำนวน 147 ทุน ซึ่งเป็นเงินจากมูลนิธิทวีคุณพัฒนา จำนวน 300 ,000 บาท และจากนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ที่บริจาคสมทบอีก 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 400,000 บาท ทั้งนี้ นายสุวัจน์ฯ ได้กล่าวให้โอวาท พร้อมกับกล่าวถึงการมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือเยาวชนของมูลนิธิทวีคูณพัฒนา ว่า การศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในยุคที่มีการเติบโตของนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การศึกษาจะมีส่วนช่วยเติมเต็มพื้นฐานความรู้ให้กับเยาวชนของชาติได้นำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ ซึ่งเด็กและเยาวชนในภาคอีสานอีกจำนวนไม้น้อยที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์และโอกาสทางการศึกษา มูลนิธิทวีคุณพัฒนา จึงดำเนินโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง โดยมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนไปแล้วทั้งสิ้น 4,409 ทุน รวมเป็นเงิน 8,081,500 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ นายสุวัจน์ฯ กล่าว.