ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนด 4 ฉบับตามที่ ครม.เสนอ

วันที่ 5 มิ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนด รวม ๔ ฉบับ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอ

๑. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓รวม๔ ฉบับ ไปเพื่อรัฐสภาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้น

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชกำหนด รวม๔ ฉบับดังกล่าว และในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่๓(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ และครั้งที่๔(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชกำหนด รวม๔ ฉบับดังกล่าวแล้ว

จึงประกาศมาตามความในมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ประกาศณ วันที่ ๕ มิายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี