สภาเกษตรกรแห่งชาติ เร่งผลักดันให้เกษตรกรปลูกกัญชาเพื่อทางการแพทย์ได้ทั่วประเทศ พร้อมเดินหน้าลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จ่อจับมือกับ มทส.ชาวโคราชได้เฮแน่

นครราชสมา วันนี้ (1 พฤษภาคม 2562) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขึ้น โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมลงนาม และมี ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโลยีการเกษตร มทส., นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา, นายธนาศักดิ์หลักเพชร หัวหน้าสำนักงาน สภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทส. ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีพันธกิจ 5 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัย การบริการวิชาการ การปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกระดับ ได้เข้ามาศึกษาพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศและการศึกษาของบุตรเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีความร่วมมือกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการส่งเสริม สนับสนุนการนำผลงานวิจัยด้านการเกษตรสู่ภาคปฏิบัติในระดับพื้นที่ ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประชาชนการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิตการแปรรูปและการตลาดเพื่อยกระดับอาชีพ คุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนส่งเสริมให้บุตรหลานเกษตรกร เกษตรกร ผู้นำองค์กรเกษตรกร บุคลากร ของทั้งสองฝ่ายได้ศึกษา พัฒนาความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตามบทบาทภารกิจ ให้มีประสิทธิภาพในอาชีพและการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุน “โครงการบัณฑิตลูกเกษตรกร” ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ให้สิทธิ์แก่บุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาต่อในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการจัดการวิทยาศาสตร์การกีฬาสาธารณสุขศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ รวม 63 รายจัดสรรทุนการศึกษาให้ 16 ทุน โดยมีผู้ยืนยันรับทุน 11 ราย ซึ่งจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา และค่าธรรมเนียมหอพัก พร้อมทั้งได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 4,000 บาท อีกด้วย

ด้านว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สำหรับเรื่องที่เกษตรกรกำลังให้ความสนใจกันมากอยู่ในขณะนี้ก็คือ เรื่องของการปลูกกัญชา ซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้พยายามผลักดันมาโดยตลอด ซึ่งก่อนหน้านี้กัญชายังถือว่าเป็นยาเสพติด ที่อยู่ในการควบคุมของกฎหมาย เกษตรกรไม่สามารถไปปลูกเองได้อย่างเสรี ดังนั้นทางสภาเกษตรกรแห่งชาติก็ได้พยายามเสนอขอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม มีการแก้ไขกฎหมายใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถปลูกกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายออกมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 และประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 หลังจากนั้นทางสภาเกษตรกรแห่งชาติ ก็ได้มีการหารือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า จะทำอย่างไรให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ได้ โดยที่ไม่ตกไปอยู่เฉพาะกับนายทุนเท่านั้น ซึ่งเบื้องต้นทางสภาเกษตรฯ ก็ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้ขออนุญาตตามกฎหมายนิรโทษกรรม 90 วัน เพื่อนำผู้ป่วยที่ต้องการนำกัญชาไปรักษาโรค มาดำเนินการรักษาโรคได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขณะเดียวกันก็จะได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อทำการวิจัยกัญชาสำหรับใช้ในทางการแพทย์ เพื่อเชื่อมโยงกับเกษตรกรในพื้นที่ ในการปลูกกัญชาขายให้ในอนาคต ซึ่งการปลูกกัญชาลักษณะนี้ไม่ใช่การปลูกแบบเสรี แต่ต้องมีใบอนุญาตปลูกเพื่อใช้ในทางการแพทย์อย่างชัดเจนเท่านั้น โดยเกษตรกรก็ต้องมีการรวมกลุ่มกันเป็นลักษณะสหกรณ์จึงจะสามารถออกใบอนุญาตให้ปลูกกัญชาได้ ซึ่งการเชื่อมโยงต่างๆ เหล่านี้เกษตรกรทั่วไปทำไม่ได้ ดังนั้นทางสภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงเข้ามาเป็นตัวกลางในการประสานงานเชื่อมโยงให้ ซึ่งขณะนี้ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติ ก็ได้ทำ MOU กับมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อทำการวิจัยในลักษณะนี้อยู่ และในอนาคตก็จะทำ MOU กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีการวิจัยทางการแพทย์ โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมีคณะแพทย์ศาสตร์ และมีโรงพยาบาลที่ทันสมัยอยู่แล้ว ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติจะมาทำ MOU เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแน่นอน ซึ่งแนวทางนี้จะทำให้การใช้กัญชาในทางการแพทย์มีความแพร่หลายไปทั่วประเทศ อันจะเป็นผลดีต่อเกษตรกรที่ต้องการปลูกกัญชาต่อไปในอนาคต ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ฯ กล่าว.

///////////////

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา