ห้าม! เข้าออก 10 จังหวัด เพื่อควบคุมป้องกันโรค

มาอัพเดทรายชื่อและระยะเวลาห้ามเข้า-ออก ในพื้นที่ 10 จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 6 เม.ย.63 เวลา 14.00 น.)

1. เชียงราย (9-30 เม.ย.63) ระงับการใช้เส้นทาง ทล.109, 1150, 1202, 1292, 30, 37, 4024, 4025
.

2. น่าน (5-30 เม.ย.63) ระงับการเข้าชั่วคราว ทล. 101, 1091, 1148
.

3. ตาก (2-16 เม.ย.63) ปิดช่องทางผ่านแดนไทย-เมียนมา ระงับการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
.

4. ตราด (4 เม.ย. 63 เป็นต้นไป)
.

5. ภูเก็ต (30 มี.ค.-30 เม.ย.63)
.

6. สงขลา (6-30 เม.ย.63)
.

7. สตูล (3-30 เม.ย.63)
.

8. ปัตตานี (28 มี.ค.63 เป็นต้นไป)
.

9. ยะลา (29 มี.ค.63 เป็นต้นไป)
.

10. นราธิวาส (29 มี.ค.63 เป็นต้นไป)
.

ข้อยกเว้น :
– เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดเชื้อ การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นกรณีไป และผู้ที่ได้รับยกเว้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

——————-