โครงการศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

วันที่ 7 ธ.ค.2561 พล.ร.อ.นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธาน เปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ โดย พล.ร.ต.อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บังคับบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ได้ร่วมมือกับมูลนิธิ รักษ์ดิน รักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation) โดย คุณสัณจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานมูลนิธิฯ ด้วยการน้อมนำเอาแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นศาสตร์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มาจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย ด้วยการปรับพื้นที่ ๑๑ ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบอินทรีย์วิถีไทยที่ครบวงจรมี ป่า นา น้ำ ตามศาสตร์พระราชา โดยมีป่าที่เรียกว่า ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง มีนา ปลูกข้าวไว้กิน และมีน้ำ กักเก็บไว้เป็นแหล่งปัจจัยพื้นฐานมีระบบการผลิตแบบอินทรีย์ ตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อเป็นพลังงานทดแทนและสถานีเรียนรู้ให้กับกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนประาชนที่สนใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพในการสร้างรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง