โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ว่าราชการ 26 จังหวัด จังหวัด ปัตตานี ได้เชื้อสาย มุสลิม เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหญิงคนแรก

เวปไซด์ราชกิจจานุเบกษา
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

2 ธันวาคม 2565
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 2 ราย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 26 ราย ดังนี้

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศโปรดเกล้าฯแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

1. นายภาสกร บุญญลักษณ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวง
2. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวง
3.นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวง
4. นายนที มนตรีวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท สำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท สำนักงานปลัดกระทรวง
5. นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก สำนักงานปลัดกระทรวง
6. นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี สำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม สำนักงานปลัดกระทรวง
7. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานปลัดกระทรวง
8. นายไชยวัฒน์ จนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวง

9. นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง
10. นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส สำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวง
11. นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวง
12. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว สำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง
13. นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา สำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศโปรดเกล้าฯแต่งตั้งผู้ว่าราการจังหวัด

14. นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานปลัดกระทรวง
15. นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวง
ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร สำนักงานปลัดกระทรวง
16. นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล สำนักงานปลัดกระทรวง
ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา สำนักงานปลัดกระทรวง
17. นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สำนักงานปลัดกระทรวง
ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง สำนักงานปลัดกระทรวง
18. นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย สำนักงานปลัดกระทรวง
19. นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปลัดกระทรวง
20. นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานปลัดกระทรวง
21. นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดกระทรวง
22. นายสุชาติ ที่คะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สำนักงานปลัดกระทรวง
23. นายราชันย์ ชั้นหิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวง
24. นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานปลัดกระทรวง
25. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานปลัดกระทรวง
26. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี