PEA ชี้แจงค่า Ft และค่าไฟฟ้าช่วงหน้าร้อน

ตามที่มีประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในช่วงหน้าร้อน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอเรียนชี้แจงว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติคงค่า Ft ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2562 เท่ากับ -11.60 สตางค์ต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าเอฟที -11.60 สตางค์ต่อหน่วย หมายถึง มีการลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชน 11.60 สตางค์ต่อหน่วย ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม-สิงหาคม 2562 เพื่อบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้ประชาชน โดยผลจากการดำเนินงานที่มี ประสิทธิภาพของ 3 การไฟฟ้า (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง) ในปี 2561 ทำให้มีเงินเพื่อบริหารจัดการคงค่าเอฟทีต่อไป

สาเหตุสำคัญที่ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงฤดูร้อน ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานหนักขึ้น อาทิ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น พัดลม ฯลฯ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ามีส่วนสำคัญที่ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าตามมาตรการ ปิด-ปรับ-ปลด-เปลี่ยน โดยปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศมาอยู่ที่ระดับ 26-27 องศาเซลเซียส ปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน เปลี่ยนไปใช้เครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพสูง (SEER) เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED แทนการใช้หลอดแบบไส้และเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ด้วยการปิดสวิตซ์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากพบว่าชำรุดต้องซ่อมแซมทันที เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ติดตั้งสายดิน พร้อมเครื่องตัดไฟรั่ว เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า

หากประชาชนต้องการคำแนะนำเรื่องการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหายหรืออยู่ในสภาพไม่ปลอดภัย อย่าเข้าใกล้ แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม > PEA ชี้แจงค่า Ft และค่าไฟฟ้าช่วงหน้าร้อน – GN ews : https://gnews.apps.go.th/news?news=39266

…………

ข้อมูล :
– คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
– ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค