นครราชสีมา วันนี้ (17 มกราคม 2563) เวลา 09.30 น. ที่เทศบาลตําบลพุดซา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (ภาวะฝนแล้ง) ด้านพืช ปี 2562 ของอําเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีนางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมในพิธี ทั้งนี้ พื้นที่อําเภอเมืองนครราชสีมา มีพื้นที่ทางการเกษตรทั้งสิ้น 184,610 ไร่ แยกเป็นข้าว จํานวน 88,679 ไร่ พืชไร่ 59,051 ไร่ พืชผัก 5,247 ไร่ ไม้ดอก 150 ไร่ ไม้ผล 1,000 ไร่ อื่นๆ 30,483 ไร่ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จํานวน 10,306 ราย ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 อําเภอเมืองนครราชสีมา ได้ประสบภัยพิบัติภาวะฝนแล้ง ทําให้มีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายด้านพืช ประกอบด้วยข้าวนาปี จํานวน 44,497 ไร่ และพืชไร่จํานวน 9,889 ไร่ รวมพื้นที่เสียหาย 54,386 ไร่ เกษตรกรได้รับความ เสียหาย จํานวน 5,281 ครัวเรือน 133 หมู่บ้าน 20 ตําบล

โดยทางราชการได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือ ชดเชยความเสียหาย อนุมัติค่าใช้จ่ายเงินทดรองราชการ ส่วนของอําเภอเมืองฯ เป็นเงิน 60,879,150.50 บาท ซึ่ง ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 กรณีพื้นที่ทําการเพาะปลูกมีพืชตาย หรือเสียหายโดยสิ้นเชิง ให้ช่วยเหลือตาม จํานวนพื้นที่ เพาะปลูกที่เสียหายจริง ไม่เกินรายละ 30 ไร่ ในอัตรา ข้าว ไร่ละ 1,113 บาท, พืชไร่ ไร่ละ 1,148 บาท

นอกจากเกษตรกรจะได้รับมอบเงินช่วยเหลือแล้ว รัฐบาลยังได้มีแผนปฏิบัติการ ฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้เกษตรกรพิจารณาเลือกรายการขอรับการ ช่วยเหลือ ส่วนของอําเภอเมืองฯ เกษตรกรได้ขอรับการช่วยเหลือ จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพพันธุ์ข้าว จํานวน 4,627 ครอบครัว และอาชีพด้านประมง จํานวน 190 ราย ด้วย.