“สุขนี้ที่ไทรน้อย” วันศุกร์ที่ 8 พ.ค.2563 เวลา 8.00-16.00 น. นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอไทรน้อย ประธานการมอบถุงยังชีพ (ของบริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด โดยนางสาวทิพย์วรรณ วีระภุชงค์ เลขานุการมูลนิธิวีระภุชงค์) ให้แก่ผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิค19


พร้อมด้วย ผกก.สภ.ไทรน้อย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายก ทต.ไทรน้อย ปลัดอาวุโส อ.ไทรน้อย สาธารณสุข อ.ไทรน้อย ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง/ฝ่ายความมั่นคง กำนัน ผญบ. ผช.ผญบ.ตำบลต่างๆ อ.ไทรน้อย สมาชิก อส.อ.ไทรน้อย ข้าราชการ จนท. ทต.ไทรน้อย จนท.อ.ไทรน้อย ร่วมกันแจกถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลต่างๆ ของอ.ไทรน้อย เพื่อแบ่งเบาภาระการครองชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19 สถานที่ ณ บริเวณสนามกีฬานนทเขต ต.ไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี