4 จังหวัด “นครชัยบุรินทร์” ขานรับสร้างคนไทย 4.0 ดันโปรเจ็คต์ “มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต” พัฒนาเด็กคุณภาพสู่สังคม ครอบคลุมทุกอำเภอ

นครราชสีมา-วันนี้(19 เมษายน 2562) นายแพทย์วีรพล กิตติพิบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข มุ่งมั่นขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อก้าวไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว จึงขับเคลื่อนโครงการ“มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต” เพื่อไปสู่เป้าหมายสร้างคนไทย 4.0 “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 ในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต” ซึ่งหมายถึง ทารกในครรภ์มารดาตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิ จนถึงอายุ 2 ปี เพราะเป็นช่วงที่โครงสร้างสมองมีการพัฒนาสูงสุด ทำให้เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้จดจำ ทั้งยังเป็นช่วงอายุที่ร่างกายสร้างอวัยวะต่างๆให้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงเร่งขับเคลื่อนโครงการฯ ในเขตสุขภาพฯ ทุกเขตทั่วประเทศ

โดยเขตสุขภาพที่ 9 มีพื้นที่ดูแล 4 จังหวัด “นครชัยบุรินทร์” ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ,ชัยภูมิ ,บุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ ได้ขานรับเดินหน้าโครงการฯ พร้อมกันทั้ง 4 จังหวัดตั้งแต่ปี 2560 -2563 และสำหรับจังหวัดนครราชสีมาในปี 2562 กำหนดเป้าหมายขับเคลื่อนโครงการฯ ให้ครอบคลุมทุกอำเภอ ซึ่งศูนย์แพทย์ชุมชนวัดป่าสาลวัน มีการเดินหน้าโครงการอย่างจริงจังจนเห็นผลเป็นรูปธรรม จึงถือเป็นศูนย์หลักของอำเภอเมืองนครราชสีมา ที่สามารถนำไปเป็นต้นแบบให้กับอำเภออื่นๆได้

อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนโครงการฯ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งได้แก่ หญิงที่เตรียมจะแต่งงาน หรือเตรียมจะมีบุตร ให้เข้ามาร่วมโครงการฯ เพื่อจะได้คัดกรองเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ไปจนถึงช่วงตั้งครรภ์ ที่จะต้องมีการฝากครรภ์และคลอดอย่างมีคุณภาพ จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการดูแลเด็กแรกคลอด ถึงอายุ 6 เดือน หรือ 180 วัน และ
เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี หรือ 550 วัน ซึ่งจะมีรณรงค์เลี้ยงบุตรด้วยนมแม่และดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เด็กเติบโตมีพัฒนาที่ดีสมวัย ขณะที่ชุมชน ญาติพี่น้อง ก็มีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนโครงการฯให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย นายแพทย์วีรพล ฯ กล่าว.

//////

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ//นครราชสีมา