หมอเพลงโคราชรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ แห่ประกวดหมอเพลงโคราช ชิงถ้วยพระราชทานฯ สืบสานการแสดงท้องถิ่น

นครราชสีมา-วันนี้ (2 เมษายน 2562) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมเพลงโคราช , สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดการประกวดหมอเพลงโคราช ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5 ที่เวทีด้านข้างลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยได้รับเกียรติจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวว่า การจัดการประกวดหมอเพลงโคราช มีจำนวน 5 รุ่น ซึ่งรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ผู้ได้รับผลรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายนวภัทธ์ ภูวดล และเด็กหญิงศุภากร ศิลป์ประกอบ , รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงพัฒนาวดี จงโปร่งกลาง , รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอรรถชัย โชติกลาง และ นางสาวปยุดา จงเจือกลาง ส่วนรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสุรเกียรติ เกิดกลาง และนางสาวหรรษา สังข์สุข ทั้งนี้ผู้ชนะการประกวดทุกรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัลจากมหาวิทยาลัย พร้อมเงินรางวัล ส่วนรุ่นประชาชนทั่วไป ผู้ชนะเลิศการประกวด ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ได้แก่ นายทรงพล เป๋ากระโทก และ นางทัศพร ลัดปะคำ

สำหรับการประกวดหมอเพลงโคราชครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้ขับเคลื่อนโครงการฯ ตามพันธกิจด้านอนุรักษ์ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล โดยตระหนักถึงศิลปะเพลงโคราช ว่า เป็นศิลปะการแสดงของชาวไทยโคราช ที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของชาวโคราชมาแต่โบราณ และในปัจจุบัน นิยมแสดงในการบวงสรวงต่อท้าวสุรนารี หรือ ย่าโม ด้วยเหตุนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดการประกวดหมอเพลงโคราชขึ้น

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถและมีความสนพระทัยในด้านศิลปวัฒนธรรม ถ้วยรางวัลพระราชทานจึงถือเป็นขวัญและกำลังใจแก่หมอเพลงโคราช ที่จะได้ส่งเสริมพัฒนาหมอเพลงโคราชรุ่นใหม่ให้ร่วมกันเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านเพลงโคราช ที่ถือเป็นรากเหง้าของคนโคราชให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติ รวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม เชิดชู การแสดงเพลงโคราช เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายนและร่วมเฉลิมฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2562 นี้ด้วย.

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา