ด่วน!! ราชกิจจาฯ ประกาศใช้พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ดังนี้ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2562 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พศ.2562 และร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2562 เนื่องจากเป็นร่างกฎหมายที่มีความเชื่อมโยงกัน

รายละเอียดดังนี้

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ 256

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th